Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Söderhamns Segelsällskap

Grundat 1882

 

Antagna den 4 juli 1882

Reviderade 1946, 1952, 1998, 2004, 2007 och 2019

 

 I  ÄNDAMÅL

§ 1    Verksamhetens syfte

Söderhamns Segelsällskap, stiftat den 4 juli 1882, har till ändamål att främja och sprida intresset för segling som idrott och friluftsaktivitet samt att värna om seglingens miljö.

Sällskapet ska i sin verksamhet sträva efter att

-       ha en god föreningsekonomi,

-       ha nöjda medlemmar,

-       ha en bra åldersstruktur bland medlemmarna,

-       erbjuda seglingsaktiviteter för alla medlemmar,

-       såväl utåt som mot sina medlemmar ha en öppen och attraktiv attityd,

-       vara öppen för alla som delar föreningens verksamhetsidé,

-       stödja och utveckla medlemmarna kunskap och utveckling inom sjölivet samt

-       bibehålla skick och standard på föreningens anläggning.

II  MEDLEMMAR

§ 2  Medlemskap är aktivt eller stödjande

Till aktiv medlem kan väljas envar sjösportintresserad person, som uppfyller villkoren i dessa stadgar.

Till stödjande medlem kan väljas den som utan att själv vara aktiv, ändå vill stödja Sällskapets verksamhet.

Medlem är junior t.o.m. det kalenderår hon eller han fyller 19 år, därefter senior.

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 3  Inträde

Medlem väljs in av styrelsen efter en skriftlig ansökan.

Före beslut om inval ska styrelsen pröva att bifall till ansökan inte strider mot dessa stadgar och att invalet i övrigt är förenligt med Sällskapets ändamål och intresse.

§ 4  Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör omedelbart när styrelsen mottagit sådan anmälan. Eventuellt förfallna avgifter ska erläggas enligt styrelsens bestämmande. Medlem som utträtt ur Sällskapet enligt ovanstående bestämmelser kan vinna nytt medlemskap mot erläggande av ny inträdesavgift och eventuellt obetalade, tidigare förfallna avgifter.

§ 5  Uteslutning

Medlem som grovt brutit mot Sällskapets stadgar eller ordningsregler och föreskrifter, uppträtt synnerligen osportsligt eller i övrigt handlat på ett sätt som uppenbarligen strider mot Sällskapets intressen eller äventyrar dess anseende, kan av styrelsen förklaras utesluten för alltid eller för viss tid, dock minst ett år.

Före beslut om uteslutning av medlem ska styrelsen ge medlemmen tillfälle att inom viss tid, dock minst 14 dagar, yttra sig.

Beslut om uteslutning ska, med angivande av skäl, utan dröjsmål delges medlemmen i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Av styrelsen utesluten medlem har rätt att inom 14 dagar efter delgivandet skriftligen anmäla besvär. Ärende om sådant besvär ska föreläggas det ordinarie möte som genomförs närmast efter besvärstidens utgång och ska särskilt anges i kallelsen till mötet, till vilket medlemmen minst 8 dagar i förväg kallas med rekommenderat brev.

§ 6  Medlems rättighet

Medlem äger rätt att

-           utnyttja Sällskapets gemensamma anläggningar och material enligt dessa stadgar samt andra bestämmelser och ordningsregler,

-           delta i av Sällskapet ordnade tävlingar och andra seglingar samt övriga gemensamma verksamheter,

-           i övrigt utnyttja de förmåner och tjänster som Sällskapet kan erbjuda medlemmarna.

§ 7  Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att

-         erlägga stadgeenligt beslutade och föreskrivna avgifter,

-         följa gällande stadgar och iaktta övriga regler och ordningsföreskrifter för Sällskapet.

Aktiv medlem är skyldig att för minst ett år åta sig förtroendeuppdrag som ledamot av styrelsen, specialkommitté eller annan funktion, såvida inte betydande hinder finns.

Aktiv medlem är skyldig att fullgöra den arbetsplikt eller motsvarande prestation som beslutats.

§ 8  Avgifter

Inträdesavgift och årsavgift utgår med de belopp som beslutas på årsmöte. Övriga avgifter fastställs av styrelsen.

III  VERKSAMHET

§ 9  Verksamhetsgrenar

Sällskapets verksamhet omfattar

Klubbtjänst

Allmän social verksamhet som t.ex. anordnande av fester, familjeunderhållning och allmän förströelse som t.ex. anordnande av landaktiviteter i samband med kappseglingar.

Kappsegling

Allt ordnande av kappseglingar och träning för såväl kölbåtar som jollar.

Cruising

Allt ordnande av seglingsaktiviteter och utveckling av seglingskunnandet vad gäller annan segling än kappsegling.

Utbildning

Att erbjuda sådan utbildning som kan behövas för att tillgodose behovet hos Sällskapets olika verksamhetsgrenar.

Anläggning

Skötsel och underhåll av Sällskapets anläggning såsom byggnader, bryggor, inventarier och båtar mm.

§ 10  Tävlingar

Av Sällskapet anordnade tävlingar (kappseglingar) ska i princip arrangeras enligt de vid varje tidpunkt gällande normer, som föreskrivs av Svenska Seglarförbundet.

För rätt att delta i Sällskapets tävlingar krävs att minst en av besättningen är aktiv medlem av Sällskapet eller av annat erkänt segelsällskap, såvida inte för visst fall andra regler fastställs av Svenska Seglarförbundet eller klassförbund.

§ 11  Organisation

Sällskapets verksamhet ska ledas av en styrelse, vilken företräder Sällskapet utåt och i övrigt tillvaratar dess intressen.

Under styrelsens överinseende och ledning sköts Sällskapets angelägenheter av kommittéer utsedda på det sätt dessa stadgar föreskriver.

§ 12  Verksamhetsår

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

IV  STYRELSE

§ 13  Uppgifter och befogenheter

Styrelsen ska samordna och leda verksamheten inom kommittéerna, förvalta Sällskapets anläggningar och tillgångar samt i övrigt vidta eller föreslå ägnade att främja Sällskapets ändamål.

Styrelsen fastställer arbetsuppgifter och arbetsordning för kommittéerna, utfärdar ordningsregler och andra föreskrifter för användning av Sällskapets anläggningar samt i övrigt vidta nödvändiga förvaltningsåtgärder.

§ 14  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter. I styrelsen ska ingå

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • kassör
 • klubbmästare
 • intendent
 • kappseglingsledare
 • cruisingledare
 • utbildningsledare

§ 15  Val

Styrelseledamöterna väljs av årsmöte för en tid av två år. Ordföranden och ytterligare fyra ledamöter väljs av årsmöte som genomförs jämnt kalenderår. Vice ordförande och övriga ledamöter av årsmöte som genomförs udda kalenderår.

Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång utser styrelsen annan medlem inom eller utom styrelsen att uppehålla nämnda funktion fram till nästkommande ordinarie möte. Detta väljer ny styrelseledamot efter den avgångne för resten av mandatperioden.

§ 16  Arbetsordning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden ska kalla till sammanträde om minst tre styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Ordföranden är Sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

§ 17  Ansvar

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

V  KOMMITTÉER

§ 18  Uppgifter

För den direkta ledningen av Sällskapets verksamhet bör följande kommittéer finnas.

 • Finanskommitté
 • Trivselkommitté
 • Anläggningskommitté
 • Kappseglingskommitté
 • Cruisingkommitté
 • Utbildningskommitté

Arbetsuppgifter och arbetsordning för kommittéerna fastställs av styrelsen.

§ 19  Sammansättning och val

Varje kommitté ska bestå av minst tre ledamöter varvid följande är självskrivna ledamöter och sammankallande i respektive kommitté.

 • Kassören i finanskommittén
 • Klubbmästaren i trivselkommittén
 • Intendenten i anläggningskommittén
 • Kappseglingsledaren i kappseglingskommittén
 • Cruisingledaren i cruisingkommittén
 • Utbildningsledaren i utbildningskommittén

De icke självskrivna kommittéledamöterna väljs av årsmötet för en tid av ett år. Om kommittéledamot avgår före mandatperiodens utgång utser styrelsen ersättare för återstående tid.

VI  VALBEREDNING

§ 20  Uppgift

Valberedningen ska senast den 30 januari till styrelsen överlämna förslag till styrelseledamöter och övriga funktionärer för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen ska hålla sig väl underrättad om medlemmarnas förmåga för de olika uppdragen och förvissa sig om att föreslagna kandidater har kännedom om arbetsuppgifterna och är villiga att aktivt fullgöra dem.

§ 21  Sammansättning och val

I valberedningen ska ingå minst tre och högst fem medlemmar varav minst en bör vara junior. En av ledamöterna i kommittén ska vara sammankallande.

Valberedningen utses av ordinarie årsmöte för en tid av ett år.

VII  REVISION

§ 23  Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning ska finnas två ordinarie revisorer jämte en suppleant för dessa. Minst en av revisorerna och suppleanten ska vara väl förtrogen med redovisning och därmed sammanhängande frågor.

Revisorerna och suppleant utses av ordinarie årsmöte.

§ 24  Revisorernas åliggande

Revisorerna ska granska styrelsens och kommittéernas förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka före årsmötet.

VIII  MÖTEN

§ 25  Tidpunkt

Med Sällskapet genomförs följande ordinarie möten.

 • Årsmöte i februari-april.
 • Höstmöte i september-oktober.

Extra möte genomförs när så erfordras.

Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena och utfärdar kallelse i den ordning dessa stadgar föreskriver.

§ 26  Kallelse

Till ordinarie möte ska kallelse utfärdas senast två veckor i förväg.

Till extra möte ska kallelse utfärdas senast en vecka i förväg.

Kallelse ska ske med post eller e-post till medlems senast kända adress.

Kallelse ska innehålla förteckning över ärenden, som ska behandlas vid mötet samt, i vad avser ordinarie årsmöte, valberedningens förslag till funktionärer för nästkommande verksamhetsår.

§ 27  Rösträtt

Rösträtt i alla frågor tillkommer medlem som erlagt alla på medlemmen påförda och förfallna avgifter från och med det kalenderår under vilket hon eller han fyller 15 år.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt och förslagsrätt.

Rösträtt får icke utövas genom fullmakt.

§ 28  Mötesordning

Med det undantag som kan följa av bestämmelserna i 30 § ska mötesförhandlingarna ledas av styrelsens ordförande eller, vid dennes frånvaro, av vice ordföranden. Om denne är frånvarande väljer mötet ordförande.

Det åligger ordföranden vid mötet att låta föra protokoll över förhandlingarna. Protokollets riktighet ska bestyrkas av ordföranden jämte två av mötet utsedda justerare.

§ 29  Beslut

Mötet är beslutsmässigt om minst elva röstberättigade medlemmar är närvarande.

Beslut fattas utan omröstning eller genom öppen votering. Personval ska ske med sluten votering om någon röstberättigad medlem så begär.

Vid votering bestäms utgången, utom i frågor som avses i §§ 31 och 32, genom enkel majoritet.

Om lika röstetal uppstår vid öppen votering (som inte avser val), ska det förslag gälla som ordföranden röstar på. Om samma sak händer vid val och sluten omröstning avgör lotten.

Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas med mindre än att frågan varit upptagen i föredragningslistan för mötet.

Beslut vid årsmöte i fråga om val av funktionär får inte fattas med mindre än att förslaget skriftligen anmälts till styrelsen senast den 15 februari, såvida stadgeenligt föreslagen kandidat blivit förhindrad åta sig uppdraget som funktionär.

§ 30  Årsmöte

Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma.

1           Fråga om mötet behörigen utlysts

2           Val av ordförande vid mötet

3           Val av sekreterare

4           Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

5           Föredragning av styrelsens berättelse

6           Föredragning av årsredovisningen

7           Föredragning av revisorernas berättelse

8           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

9           Val av styrelseledamöter och suppleanter

10        Val av kommittéer

11        Val av revisorer och suppleanter för dessa

12        Val av ledamöter i valberedning

13        Övriga frågor, som upptagits på föredragningslista eller som skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet.

IX  STADGAR

§ 31  Stadgeändring

Fråga om ändring av dessa stadgar får upptas till behandling endast om den medtagits i förteckning över ärenden vid ordinarie möte eller skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före sådant möte.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie möten eller vid ett ordinarie och ett extramöte tidigast en månad därefter, varjämte, i sistnämnda fall, minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid det extra mötet ska vara eniga om beslutet.

§ 32  Upplösning av Sällskapet

För att beslut om upplösning av Sällskapet ska gälla, krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie möten, varjämte minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid det sista mötet ska vara eniga om beslutet.

Beslut om upplösning av Sällskapet ska innehålla föreskrift om användning av Sällskapets tillgångar för bestämt, seglingsfrämjande ändamål.

Reviderat senast i oktober 2019

Uppdaterad: 06 APR 2020 11:06 Skribent: Britt-Marie Tannerstål

Välkommen till Söderhamns segelsällskap

Postadress:
Söderhamns SS - Segling
Annagreta Rydbäck, Götgatan 16
82632 Söderhamn

Kontakt:
Tel: 0706486543
E-post: This is a mailto link

Se all info